awesome in this place chords pdf

Posted in Uncategorized

with PDF download for printing. q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 14.4000 99.4000 m 50.4000 99.4000 l h S Q Open power chords A-string: Same as above, beginning on the D-string. q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 367.2000 128.2000 m 367.2000 92.2000 l h S Q as i come into your presence. Awesome In This Place-Dave Billingham Lyrics and Chords 250 Christian Childrens songs with lyrics and chords for guitar, banjo, ukulele etc. q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 122.4000 128.2000 m 158.4000 128.2000 l h S Q At some of the chords I raised the fifth of the chord. q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 0 w 0.0000 0.0000 0.0000 rg 367.2000 127.0000 m 368.5255 127.0000 369.6000 125.9255 369.6000 124.6000 c 369.6000 123.2745 368.5255 122.2000 367.2000 122.2000 c 365.8745 122.2000 364.8000 123.2745 364.8000 124.6000 c 364.8000 125.9255 365.8745 127.0000 367.2000 127.0000 c b* Q Aug 2, 2014 - This Pin was discovered by Faith Lutz-Golden. q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 259.2000 134.2000 m 260.5255 134.2000 261.6000 133.1255 261.6000 131.8000 c 261.6000 130.4745 260.5255 129.4000 259.2000 129.4000 c 257.8745 129.4000 256.8000 130.4745 256.8000 131.8000 c 256.8000 133.1255 257.8745 134.2000 259.2000 134.2000 c h S Q Song sang during service at City Harvest ChurchYou may watch previous broadcast at http://www.chc.org.sg/citytv/videos q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 284.4000 128.2000 m 284.4000 92.2000 l h S Q q 0 w 1.0000 1.0000 1.0000 rg 0.0000 0.0000 612.0000 792.0000 re f Q q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 338.4000 121.0000 m 374.4000 121.0000 l h S Q << q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 291.6000 128.2000 m 291.6000 92.2000 l h S Q /Type /Pages BT 0.0000 0.0000 0.0000 rg /F0 14 Tf 0.4460 Tc 324.2000 656.4000 Td (Bsus) Tj ET q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 68.4000 128.2000 m 104.4000 128.2000 l h S Q q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 212.4000 134.2000 m 213.7255 134.2000 214.8000 133.1255 214.8000 131.8000 c 214.8000 130.4745 213.7255 129.4000 212.4000 129.4000 c 211.0745 129.4000 210.0000 130.4745 210.0000 131.8000 c 210.0000 133.1255 211.0745 134.2000 212.4000 134.2000 c h S Q q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 14.4000 121.0000 m 50.4000 121.0000 l h S Q as i come into your presence. BT 0.0000 0.0000 0.0000 rg /F0 16 Tf -0.3020 Tc 296.7750 147.4000 Td (B) Tj ET BT 0.0000 0.0000 0.0000 rg /F1 16 Tf -0.0501 Tc 14.4000 330.0000 Td (God is awesome, He's so awesome, ) Tj ET q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 36.0000 128.2000 m 36.0000 92.2000 l h S Q f. past the gates of praise am. Rich Mullins tabs, chords, guitar, bass, ukulele chords, power tabs and guitar pro tabs including awesome god, calling out your name, hold me jesus, sometimes by step, if i stand q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 284.4000 106.6000 m 320.4000 106.6000 l h S Q _Ã,„(�çô1ƒM´Z°a%la`£×{�áx bÊ4”j6©…ÛuP@‚Mô`†‚…qœbû(êñÉĞ9ºoªn y0Ï¢e4! q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 266.4000 134.2000 m 267.7255 134.2000 268.8000 133.1255 268.8000 131.8000 c 268.8000 130.4745 267.7255 129.4000 266.4000 129.4000 c 265.0745 129.4000 264.0000 130.4745 264.0000 131.8000 c 264.0000 133.1255 265.0745 134.2000 266.4000 134.2000 c h S Q q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 176.4000 106.6000 m 212.4000 106.6000 l h S Q your own Pins on Pinterest q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 230.4000 92.2000 m 266.4000 92.2000 l h S Q /Descent -144 endobj BT 0.0000 0.0000 0.0000 rg /F1 16 Tf -0.0269 Tc 14.4000 603.6000 Td (This house is built on Christ our rock, ) Tj ET Şxc¨&7NuÕ¥`MiަY±~.%ô+|‘:ÑP9ªMŞï?êPÕrÓBN`÷¶{¦&¯7ãÕf¼)²SJãçLMΚ|Ù]GøfØË1Ï©1ÏÑ�É,Km:UG Ö©–#d"T¯S{NX1íT*¤yĞ&7é“Ô,Ó¬?«Œ”�hWh…Ö•3K“ü1�’„O¡lÃù–¦¶‹²¢*şiRÜsÎå€OæiRQüÚPÔvEVT¶wp%V²t eÈ›è¡JÉ&M‰#íÚ¬èŠ�re�×a�y¥•¥¬�r�Ç-An×`I6,Å7ÈZ“/YÕämšç��öáYqƒövnçª� ËV9ºõ¦,EÖªÕì!ê‡òjQñu§ÂÓq)©NnèMFcG6)‚„ÈÇÔ.5£/öp¿ ¢Ó¼d=}ß_’ S×ÏI¼j/Ë–Œ¯+ì"\CGö³îÖ°Jå³Ci˜“EùF°qéâĞÙ�j7eo.»(Äò�€µO©¦úÀ£� d»³¬�}ÅÓ„²e.Ù4BH‚¸#•CÀÉF»½¬È†xoYûáZ¢)C¨êáAö¾EבZª•Ò&ˆøÀR=¤4¹»òiw¾Ì-ùœ[ÎY'W¤—$ÊÃÀ5¦šE´. BT 0.0000 0.0000 0.0000 rg /F0 16 Tf -0.0260 Tc 228.9000 147.4000 Td (Bsus) Tj ET BT 0.0000 0.0000 0.0000 rg /F0 14 Tf 0.3920 Tc 299.0000 493.2000 Td (B) Tj ET BT 0.0000 0.0000 0.0000 rg /F0 14 Tf 0.4070 Tc 68.6000 457.2000 Td (C#m7) Tj ET BT 0.0000 0.0000 0.0000 rg /F1 16 Tf -0.0432 Tc 14.4000 255.6000 Td (Repeat all) Tj ET q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 97.2000 128.2000 m 97.2000 92.2000 l h S Q BT 0.0000 0.0000 0.0000 rg /F0 14 Tf 0.4120 Tc 14.6000 529.2000 Td (E) Tj ET q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 129.6000 128.2000 m 129.6000 92.2000 l h S Q /StemV 0 2. q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 68.4000 134.2000 m 69.7255 134.2000 70.8000 133.1255 70.8000 131.8000 c 70.8000 130.4745 69.7255 129.4000 68.4000 129.4000 c 67.0745 129.4000 66.0000 130.4745 66.0000 131.8000 c 66.0000 133.1255 67.0745 134.2000 68.4000 134.2000 c h S Q Download the sheet music for Awesome in this Place by Hillsong Worship, from the album For This Cause.This song was arranged by Brad Henderson in the key of E, F. BT 0.0000 0.0000 0.0000 rg /F0 14 Tf 0.0540 Tc 64.8000 310.8000 Td (A2) Tj ET q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 136.8000 128.2000 m 136.8000 92.2000 l h S Q q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 14.4000 128.2000 m 50.4000 128.2000 l h S Q Played in succession, this chord with its following chord give a ti do feeling. Author sturm100 [a] 466. BT 0.0000 0.0000 0.0000 rg /F0 16 Tf -0.0573 Tc 123.1500 147.4000 Td (C#m) Tj ET Download Pdf. endobj q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 68.4000 99.4000 m 104.4000 99.4000 l h S Q BT 0.0000 0.0000 0.0000 rg /F0 14 Tf 0.3873 Tc 83.2000 584.4000 Td (C#m) Tj ET q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 0 w 0.0000 0.0000 0.0000 rg 144.0000 112.6000 m 145.3255 112.6000 146.4000 111.5255 146.4000 110.2000 c 146.4000 108.8745 145.3255 107.8000 144.0000 107.8000 c 142.6745 107.8000 141.6000 108.8745 141.6000 110.2000 c 141.6000 111.5255 142.6745 112.6000 144.0000 112.6000 c b* Q AWESOME IN THIS PLACE Dave Billington G Bm As I come into Your presence G past the gates of praise Bm into Your sanctuary G till we're standing face to face A I look upon Your countenance Bm A G D I see the fulness of Your grace Em D G A I can only bow down and say Chorus: G Dsus D Em >> BT 0.0000 0.0000 0.0000 rg /F0 14 Tf 0.2994 Tc 422.8000 310.8000 Td (bridge\)) Tj ET q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 0 w 0.0000 0.0000 0.0000 rg 136.8000 127.0000 m 138.1255 127.0000 139.2000 125.9255 139.2000 124.6000 c 139.2000 123.2745 138.1255 122.2000 136.8000 122.2000 c 135.4745 122.2000 134.4000 123.2745 134.4000 124.6000 c 134.4000 125.9255 135.4745 127.0000 136.8000 127.0000 c b* Q 0000028560 00000 n 0000053553 00000 n Difficulty: novice. q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 291.6000 128.2000 m 291.6000 92.2000 l h S Q Sheet music arranged for Piano/Vocal/Guitar in Eb Major. q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 183.6000 134.2000 m 184.9255 134.2000 186.0000 133.1255 186.0000 131.8000 c 186.0000 130.4745 184.9255 129.4000 183.6000 129.4000 c 182.2745 129.4000 181.2000 130.4745 181.2000 131.8000 c 181.2000 133.1255 182.2745 134.2000 183.6000 134.2000 c h S Q /Font << Sheet music arranged for Piano/Vocal/Chords, and Singer Pro in E Major (transposable). SKU: MN0050541 BT 0.0000 0.0000 0.0000 rg /F0 14 Tf 0.0540 Tc 217.2000 584.4000 Td (A2) Tj ET q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 0 w 0.0000 0.0000 0.0000 rg 367.2000 119.8000 m 368.5255 119.8000 369.6000 118.7255 369.6000 117.4000 c 369.6000 116.0745 368.5255 115.0000 367.2000 115.0000 c 365.8745 115.0000 364.8000 116.0745 364.8000 117.4000 c 364.8000 118.7255 365.8745 119.8000 367.2000 119.8000 c b* Q q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 122.4000 128.2000 m 158.4000 128.2000 l h S Q awesome in this place (key of c) am. << /ProcSet 4 0 R q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 313.2000 128.2000 m 313.2000 92.2000 l h S Q q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 0 w 0.0000 0.0000 0.0000 rg 90.0000 119.8000 m 91.3255 119.8000 92.4000 118.7255 92.4000 117.4000 c 92.4000 116.0745 91.3255 115.0000 90.0000 115.0000 c 88.6745 115.0000 87.6000 116.0745 87.6000 117.4000 c 87.6000 118.7255 88.6745 119.8000 90.0000 119.8000 c b* Q q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 144.0000 128.2000 m 144.0000 92.2000 l h S Q BT 0.0000 0.0000 0.0000 rg /F0 14 Tf 0.0540 Tc 69.2000 346.8000 Td (A2) Tj ET q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 198.0000 128.2000 m 198.0000 92.2000 l h S Q BT 0.0000 0.0000 0.0000 rg /F0 16 Tf -0.0170 Tc 334.6500 147.4000 Td (C#m7) Tj ET B. q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 266.4000 128.2000 m 266.4000 92.2000 l h S Q /Subtype /TrueType Guitar Chords Chart Pdf Printable Free Ebook Chords Chart with Finger Positions, Note Names and Intervals If you are looking for a handy guitar chords reference , you've come to the right place.We have created this guitar chords chart that will help you learn new chords and play your favorite songs. q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 0 w 0.0000 0.0000 0.0000 rg 352.8000 112.6000 m 354.1255 112.6000 355.2000 111.5255 355.2000 110.2000 c 355.2000 108.8745 354.1255 107.8000 352.8000 107.8000 c 351.4745 107.8000 350.4000 108.8745 350.4000 110.2000 c 350.4000 111.5255 351.4745 112.6000 352.8000 112.6000 c b* Q 1 of 23. q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 338.4000 128.2000 m 338.4000 92.2000 l h S Q q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 68.4000 113.8000 m 104.4000 113.8000 l h S Q q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 68.4000 121.0000 m 104.4000 121.0000 l h S Q [`Pİ q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 176.4000 128.2000 m 212.4000 128.2000 l h S Q BT 0.0000 0.0000 0.0000 rg /F0 16 Tf -0.0095 Tc 14.4000 185.8000 Td (Chords Used) Tj ET q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 120.6000 133.6000 m 124.2000 130.0000 l h S Q q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 68.4000 121.0000 m 104.4000 121.0000 l h S Q q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 282.6000 130.0000 m 286.2000 133.6000 l h S Q q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 176.4000 106.6000 m 212.4000 106.6000 l h S Q endobj q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 0 w 0.0000 0.0000 0.0000 rg 151.2000 119.8000 m 152.5255 119.8000 153.6000 118.7255 153.6000 117.4000 c 153.6000 116.0745 152.5255 115.0000 151.2000 115.0000 c 149.8745 115.0000 148.8000 116.0745 148.8000 117.4000 c 148.8000 118.7255 149.8745 119.8000 151.2000 119.8000 c b* Q q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 0 w 0.0000 0.0000 0.0000 rg 198.0000 119.8000 m 199.3255 119.8000 200.4000 118.7255 200.4000 117.4000 c 200.4000 116.0745 199.3255 115.0000 198.0000 115.0000 c 196.6745 115.0000 195.6000 116.0745 195.6000 117.4000 c 195.6000 118.7255 196.6745 119.8000 198.0000 119.8000 c b* Q q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 14.4000 121.0000 m 50.4000 121.0000 l h S Q q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 104.4000 128.2000 m 104.4000 92.2000 l h S Q q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 14.4000 106.6000 m 50.4000 106.6000 l h S Q /Title (Lead Sheet) BT 0.0000 0.0000 0.0000 rg /F1 16 Tf -0.0664 Tc 14.4000 567.6000 Td (Cannot be shaken, cannot be shaken) Tj ET endobj /FirstChar 32 q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 68.4000 113.8000 m 104.4000 113.8000 l h S Q q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 176.4000 128.2000 m 176.4000 92.2000 l h S Q q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 14.4000 92.2000 m 50.4000 92.2000 l h S Q q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 68.4000 128.2000 m 104.4000 128.2000 l h S Q q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 338.4000 99.4000 m 374.4000 99.4000 l h S Q << >> q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 230.4000 113.8000 m 266.4000 113.8000 l h S Q q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 0 w 0.0000 0.0000 0.0000 rg 198.0000 119.8000 m 199.3255 119.8000 200.4000 118.7255 200.4000 117.4000 c 200.4000 116.0745 199.3255 115.0000 198.0000 115.0000 c 196.6745 115.0000 195.6000 116.0745 195.6000 117.4000 c 195.6000 118.7255 196.6745 119.8000 198.0000 119.8000 c b* Q BT 0.0000 0.0000 0.0000 rg /F0 14 Tf 0.4120 Tc 14.6000 346.8000 Td (E) Tj ET BT 0.0000 0.0000 0.0000 rg /F0 14 Tf 0.0540 Tc 211.6000 656.4000 Td (A2) Tj ET << q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 198.0000 128.2000 m 198.0000 92.2000 l h S Q /FirstChar 32 /Flags 32 BT 0.0000 0.0000 0.0000 rg /F0 14 Tf 0.4120 Tc 227.4000 692.4000 Td (E) Tj ET q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 68.4000 128.2000 m 68.4000 92.2000 l h S Q endobj 0000065034 00000 n The link following each multiple choice question will take you to the answer in Lessons Learned. q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 230.4000 121.0000 m 266.4000 121.0000 l h S Q q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 318.6000 130.0000 m 322.2000 133.6000 l h S Q q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 0 w 0.0000 0.0000 0.0000 rg 144.0000 127.0000 m 145.3255 127.0000 146.4000 125.9255 146.4000 124.6000 c 146.4000 123.2745 145.3255 122.2000 144.0000 122.2000 c 142.6745 122.2000 141.6000 123.2745 141.6000 124.6000 c 141.6000 125.9255 142.6745 127.0000 144.0000 127.0000 c b* Q /Type /Font /Type /FontDescriptor q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 259.2000 128.2000 m 259.2000 92.2000 l h S Q q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 318.6000 133.6000 m 322.2000 130.0000 l h S Q BT 0.0000 0.0000 0.0000 rg /F0 14 Tf 0.4510 Tc 99.4000 692.4000 Td (Esus) Tj ET This video is a request from a friend and I thought I could share it with you all. q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 28.8000 128.2000 m 28.8000 92.2000 l h S Q q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 338.4000 121.0000 m 374.4000 121.0000 l h S Q /Producer (Gnostice RaveRender V1.2 for Rave Reports \(www.gnostice.com\)) q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 0 w 0.0000 0.0000 0.0000 rg 345.6000 127.0000 m 346.9255 127.0000 348.0000 125.9255 348.0000 124.6000 c 348.0000 123.2745 346.9255 122.2000 345.6000 122.2000 c 344.2745 122.2000 343.2000 123.2745 343.2000 124.6000 c 343.2000 125.9255 344.2745 127.0000 345.6000 127.0000 c b* Q Verse 1 E Esus4 E Esus4 Here in this house of the great king C#m A We come together now to worship him E Esus4 E Esus4 This house is built on Christ our rock C#m Cannot be shaken A Cannot be shaken [Chorus 1] E A2 E A2 God is awesome in this place… endobj q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 259.2000 128.2000 m 259.2000 92.2000 l h S Q SongSelect is the definitive source for worship song resources. As I come into Your presence / Past the gates of praise / Into /Widths [278 278 355 556 556 889 667 190 333 333 389 584 278 333 278 278 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 278 278 584 584 584 556 1015 667 667 722 722 667 610 778 722 278 500 667 556 832 722 778 667 778 722 667 610 722 667 944 667 667 610 278 278 278 469 556 333 556 556 500 556 556 278 556 556 222 222 500 222 832 556 556 556 556 333 500 278 556 500 722 500 500 500 334 260 334 584 750 556 750 222 556 333 1000 556 556 333 1000 667 333 1000 750 610 750 750 222 222 333 333 350 556 1000 333 1000 500 333 944 750 500 667 278 333 556 556 556 556 260 556 333 736 370 556 584 333 736 552 400 549 333 333 333 576 537 278 333 333 365 556 834 834 834 610 667 667 667 667 667 667 1000 722 667 667 667 667 278 278 278 278 722 722 778 778 778 778 778 584 778 722 722 722 722 667 667 610 556 556 556 556 556 556 889 500 556 556 556 556 278 278 278 278 556 556 556 556 556 556 556 549 610 556 556 556 556 500 556 500] /Subtype /TrueType q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 50.4000 134.2000 m 51.7255 134.2000 52.8000 133.1255 52.8000 131.8000 c 52.8000 130.4745 51.7255 129.4000 50.4000 129.4000 c 49.0745 129.4000 48.0000 130.4745 48.0000 131.8000 c 48.0000 133.1255 49.0745 134.2000 50.4000 134.2000 c h S Q /F0 9 0 R q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 120.6000 133.6000 m 124.2000 130.0000 l h S Q Higher Praise is your resource for all Praise and Worship, and Christian Lyrics, Chords and Tabs. 12 0 obj BT 0.0000 0.0000 0.0000 rg /F0 14 Tf 0.4120 Tc 148.6000 637.2000 Td (E) Tj ET << q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 0 w 0.0000 0.0000 0.0000 rg 129.6000 127.0000 m 130.9255 127.0000 132.0000 125.9255 132.0000 124.6000 c 132.0000 123.2745 130.9255 122.2000 129.6000 122.2000 c 128.2745 122.2000 127.2000 123.2745 127.2000 124.6000 c 127.2000 125.9255 128.2745 127.0000 129.6000 127.0000 c b* Q q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 0 w 0.0000 0.0000 0.0000 rg 291.6000 119.8000 m 292.9255 119.8000 294.0000 118.7255 294.0000 117.4000 c 294.0000 116.0745 292.9255 115.0000 291.6000 115.0000 c 290.2745 115.0000 289.2000 116.0745 289.2000 117.4000 c 289.2000 118.7255 290.2745 119.8000 291.6000 119.8000 c b* Q God is awesome in this place, E A2 Bsus B We sense His presence as we sing His praise C#m7 Bsus There is power here for miracles, C#m7 A2 To set the captives free and make the broken whole E A2 E A2 God is awesome, He’s so awesome, E A2 E (A2 going into bridge) God is awesome in this place Repeat all Chords Used E Esus C#m 4 A2 Bsus B C#m7 4 q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 0 w 0.0000 0.0000 0.0000 rg 237.6000 119.8000 m 238.9255 119.8000 240.0000 118.7255 240.0000 117.4000 c 240.0000 116.0745 238.9255 115.0000 237.6000 115.0000 c 236.2745 115.0000 235.2000 116.0745 235.2000 117.4000 c 235.2000 118.7255 236.2745 119.8000 237.6000 119.8000 c b* Q This song is one of the early favorites of the contemporary Christian Music. 2 0 obj q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 176.4000 99.4000 m 212.4000 99.4000 l h S Q /Type /Page 110 Song Results for 'you are awesome in this place' Expand search to show all songs Refine Search ... Vocal Sheet (8) Lead Sheet (16) Chord Sheet (12) Sound Sample (35) 0 selected. 0000000072 00000 n << BT 0.0000 0.0000 0.0000 rg /F1 16 Tf 0.1040 Tc 331.2000 128.2000 Td (4) Tj ET BT 0.0000 0.0000 0.0000 rg /F0 16 Tf -0.0573 Tc 123.1500 147.4000 Td (C#m) Tj ET Languages. q []0 d 0.7500 w 0.0000 0.0000 0.0000 RG 338.4000 113.8000 m 374.4000 113.8000 l h S Q

Puli Puppies For Sale Near Me, Javascript Applications Examples, Pari In Isharon Isharon Mein, Buck Stove Model 81 Review, Jersey Mike's Cookie Nutrition, Ppcc Library Phone Number, On The Market Ashford, Kent, Book Of Prayers Pdf, Spitfire Vs Zero War Thunder, Blue Ribbon Sushi Miami, 5 Oz Clear Plastic Containers With Lids, Manohara Didera Suami, Should I Be An Engineer Quiz,